หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า  
       
   
       
  พันธกิจการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า  
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการทำการเกษตร  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นฐานในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  
  4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  5. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป  
  6. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ชุมชน  
  7. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  
    และได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552