หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
การศึกษาที่เพียบพร้อมสำหรับเยาวชน
นายสมพล โพขวาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกสบาย
  2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
  3. เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
  2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี
  2. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
  3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ จากการทำการเกษตรที่ปลอดภัย
  4. เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  6. เพื่อพัฒนาและจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางการพัฒนา
  1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
  2. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
  3. การส่งเสริมและการสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  4. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
  3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  4. เพื่อน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจน
  5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วย
  6. กระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบบนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพา ซึ่งกันและกันของคนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
  3. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
       
 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-503-533
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-503-533 โทรสาร : 0-5650-3533
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
จำนวนผู้เข้าชม 10,895,090 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10