หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายไมตรี นิ่มสิทธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
โทร : 056-503-533 ไม่มีคู่สาย
นางสาวกรกมล ศรีเดช
รองปลัด อบต.หลุมเข้า
โทร : 056-503-533 ไม่มีคู่สาย
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวณปภัช นามพระหัตถ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-503-533 ไม่มีคู่สาย
นางญาณี จุลพรรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-503-533 ไม่มีคู่สาย
นายศักรินทร์ มูลชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-503-533 ไม่มีคู่สาย
นางสาวกรกมล ศรีเดช
รองปลัด อบต.หลุมเข้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 056-503-533 ไม่มีคู่สาย