หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
[ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบึงทับแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยขวี หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4478 อ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประชุมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉางครั้งที่ 6/2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง พิธีเปิดงาน”สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562” [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ครั้งที่3/2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองฉาง กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4761  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562" กม. มท 0804.1/ว4638  [ 21 พ.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว155 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4703  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737  [ 20 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2562 ]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726  [ 20 พ.ย. 2562 ]
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษ๊ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 131 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 189 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 247 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในจ่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว รอบยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพิชผลในปีการผลิต 2562ฯ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แจ้งแนวทางวินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมเเซม/ปรับปรุงเเละพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
 
เปิดสอบ (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 1651  ตอบ 2  
นายช่างสวยน่ะครับ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 9694  ตอบ 5  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 (5 ก.ย. 2556)    อ่าน 2039  ตอบ 0  
 
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 1892  ตอบ 9
อบต.ทุ่งพง Amoxicillin Baby Rash Lesneurse (19 พ.ย. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานธุรการ (19 พ.ย. 2562)    อ่าน 510  ตอบ 2
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 27327  ตอบ 162
อบต.ดงขวาง เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.บ้านไร่ ปี 62-63 มีจัดแข่งขันว่ายน้ำไหมครับ (2 พ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ปัญหาในตำบลหนองหลววง (29 ต.ค. 2562)    อ่าน 812  ตอบ 1
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
     
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  การคมนาคม
  สาธารณูปโภค
  สังคม
  เศรษฐกิจ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552