หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
การศึกษาที่เพียบพร้อมสำหรับเยาวชน
นายสมพล โพขวาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโคร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องตานวม หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมเข้า [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
 
อบต.หนองสรวง พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 24 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดทนง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.ทองหลาง กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.สว่างอารมณ์ พิธีวางพวงมาลา [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมประจำเดือนตุลาคม [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.สว่างอารมณ์ โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.สว่างอารมณ์ พิธีวางพานพุ่ม [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.สว่างอารมณ์ พิธีทำบุญตักบาตร [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสระ โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
 
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ด่วนที่สุด) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 212 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4807 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 118 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562ฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 171 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Increase the Efficiency of Local Administration) [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 125 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 114 
โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 213 
การแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (ด่วนที่สุด) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการใช้ งปม. ปี 63 ไปพลางก่อน (ด่วนที่สุด) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
 
เปิดสอบ (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 1799  ตอบ 2  
นายช่างสวยน่ะครับ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 9851  ตอบ 5  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 (5 ก.ย. 2556)    อ่าน 2117  ตอบ 0  
 
 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
     
 

วัดหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
     
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  การคมนาคม
  สาธารณูปโภค
  สังคม
  เศรษฐกิจ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-532-7592
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-503-533 โทรสาร : 0-5650-3533
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
จำนวนผู้เข้าชม 3,192,305 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.หลุมเข้า

facebook
อบต.หลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า