หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
การศึกษาที่เพียบพร้อมสำหรับเยาวชน
นายสมพล โพขวาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
[ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลาสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเ [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองหลาง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพ [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.สว่างอารมณ์ จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลายให้บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ 14 บ้านเขาพระ [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว โครงการคัดกรองผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2563 หมู่ 12 [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว โครงการคัดกรองผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2563 หมู่ 10 [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สุขฤทัย โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว โครงการคัดกรองผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2563 หมู่ 9 [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.อุทัยเก่า ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตำบลอุ [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 ก.ค. 2563 ]
หารือการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือเวียงเชียงเเสน พ.ศ. .... ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงเเสน อำเภอเชียงเเสน กม. มท 0804.3/9721  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2086 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณ๊ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย สน.บถ. มท 0809.5/ว18  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว2070 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กศ. มท 0816.3/ว1901  [ 13 ก.ค. 2563 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2043  [ 13 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) กศ. มท 0816.2/ว2048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
 
การตอบเเบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 110 
ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำ งปม. และฎีกาเบิกเงินฯ ในระบบ e-LAAS ปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 153 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 115 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ อน 0023.3/ว 211 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 129 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอหนองฉาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 253 
เเนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่านโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย [ 15 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
 
เปิดสอบ (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 1722  ตอบ 2  
นายช่างสวยน่ะครับ (14 ก.ค. 2557)    อ่าน 9803  ตอบ 5  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 (5 ก.ย. 2556)    อ่าน 2092  ตอบ 0  
 
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
     
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  การคมนาคม
  สาธารณูปโภค
  สังคม
  เศรษฐกิจ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-298-2240
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-503-533 โทรสาร : 0-5650-3533
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
จำนวนผู้เข้าชม 2,665,223 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10