หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมเข้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
แหล่งรวมศรัทธาประชาชนในตำบล
การศึกษาที่เพียบพร้อมสำหรับเยาวชน
นายสมพล โพขวาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
อ.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหลุมเข้า หมู่ที่ 1 ตำบลห [ 19 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 6 
รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ. [ 18 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหลุ [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 11 
 
อบต.หนองนางนวล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนางนวล รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนางนวล รายงา่นผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนางนวล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ [ 21 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลวงท้องถิ่น รหั [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนางนวล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
 
ข้อสังเกตการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 66 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 51 
 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 28 
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 35 
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 54 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเข้า เปิดรับสมัครเด็กใหม่เมื่อไหร่ (19 ม.ค. 2567)    อ่าน 84  ตอบ 1  
สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2566 ค่ะ (3 ก.พ. 2566)    อ่าน 326  ตอบ 1  
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานโทรไม่ติดเลย (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 360  ตอบ 1  
 
 
คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   
 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า
     
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  การคมนาคม
  สาธารณูปโภค
  สังคม
  เศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-503-533
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ : 056-503-533 โทรสาร : 0-5650-3533
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
จำนวนผู้เข้าชม 15,560,493 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.หลุมเข้า

facebook
อบต.หลุมเข้า
อบต.หลุมเข้า