หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๒๘) (นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี) [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1013 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔) ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๒๖ [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1039 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 983 
 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1336 
 
สำรวจข้อมูลการใช้กำลังคนในส่วนราชการ [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1137 
 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ที่ อน 0037.3/ว 1893) [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1291 
 
การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 (ด่วนมาก ที่ อน 0037.3/ว 607) [ 4 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1374 
 
<< หน้าแรก...     1017      1018      1019      1020     (1021)     1022      1023      1024      1025     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552