หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๔๙) (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี , นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี) [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1146 
 
การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๔๘) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1437 
 
การดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๒) [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 929 
 
การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๖๒๑) [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1043 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๖๑๕) [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1035 
 
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๒๗) [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 976 
 
แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๒๙)(นายอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 6 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 931 
 
<< หน้าแรก...     1016      1017      1018      1019     (1020)     1021      1022      1023      1024     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552