หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
ประชาสัมพันธ์การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
 
ขอเชิญประชุม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 333 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 186 
 
ซักซ้อมความเข้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 131 
 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 136 
 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 109 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552