หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาร พ.ศ. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ้่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 139 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562  [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 122 
 
การจัดฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 157 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)  [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 118 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-พ.ศ.2565 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (งวดที่2) ด่วนที่สุด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 129 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 1089
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552